حداکثر طول کابل USB. 

مطابق استاندارد USB حداکثر طول کابل USB است 5 متر با این حال ، شما می توانید با تکرارکننده فراتر از این حد ، که می تواند 5 متر اضافی را اضافه کند. به این کابل ها گفته می شود: کابل USB Repeater.

تا چهار تکرار را می توان به طول کلی 25 متر زنجیر کرد ، اما این توصیه نمی شود.